Regulamin
Ratownictwa Wodnego Sandomierz
Grupa Patrolowo Interwencyjna

 1. Ratownictwo Wodne Sandomierz GPI zwana dalej RWS GPI jest to sekcja wodna Klubu Tenisowego SMECZ, która działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, statutu KT Smecz i innych przepisach z zakresu ratownictwa wodnego oraz na podstawie niniejszego regulaminu
 2. RWS GPI ma prawo używać pieczątki o następującej treści:
 3. RWS GPI kieruje kierownik drużyny wybrany przez założycieli drużyny.
 4. Kierownik RWS GPI może wyznaczyć z pośród członków RWS GPI swoich zastępców w celu realizacji zadań drużyny.
 5. Głównym zadaniem kierownictwa jest:
  • realizacja zadań RWS GPI
  • utrzymanie stałego kontaktu z członkami
  • zabieganie o wyposażenie i niezbędny sprzęt
  • dbanie o integracje członków
  • prowadzenie dziennika drużyny
  • organizowanie zajęć i szkoleń członkom RWS GPI
 6. Wykonywanie zadań RWS GPI oparte jest na działalności społecznej jej członków.
 7. Każdy członek bierze udział w realizacji zadań RWS GPI na własną odpowiedzialność.
 8. Członkowie zobowiązuje się do podnoszenia swoich kwalifikacji ratowniczych oraz opłacenia dodatkowych składek członkowskich na rzecz RWS GPI w wysokości ustalonej przez kierownictwo RWS GPI.
 9. W trakcie pełnienia działalności prewencyjnej na wodzie i lądzie ,członków RWS GPI obowiązuje wzorowe zachowanie oraz przestrzeganie aktualnych przepisów o bezpieczeństwie.


Cel i zadania RWS GPI

 1. Głównym zadaniem RWS GPI jest udzielenie pierwszej pomocy w nieszczęśliwych wypadkach na wodzie i na lądzie.
 2. Propagowanie znajomości i konieczności przestrzegania przepisów obowiązujących na wodach i w obiektach przywodnych.
 3. Prowadzenie szkolenia w zakresie podstawowej wiedzy bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodzie.
 4. Doszkalanie członków drużyny z zakresu ratownictwa oraz w oparciu o kluby specjalistyczne w zakresie dodatkowych uprawnień - motorowodnych, żeglarskich, poprawnego nurkowania, nauczycieli pływania itp.
 5. Prowadzenie wymiany doświadczeń z dziedziny bezpieczeństwa życia ludzkiego w wodzie.
 6. Patrolowanie akwenów.
 7. Branie udziału w konkursach oraz zawodach organizowanych dla podmiotów ratownictwa wodnego i nie tylko
 8. Aktywny udział w sytuacjach zagrożenia powodziowego.
 9. Prowadzenie działalności prewencyjnej zmierzającej do zmniejszenia liczby nieszczęśliwych wypadków na wodzie.
 10. Propagowanie idei ratownictwa wodnego.
 11. Zabezpieczanie imprez masowych nad wodą.
 12. Współpraca z organizacjami ratowniczymi i bezpieczeństwa publicznego.
 13. Organizowanie pokazów ratownictwa wodnego.


Członkami RWS GPI  mogą zostać osoby, które:

 1. Ukończyły 18 lat i są członkami RWS GPI.
  (Osoby nie zrzeszone w RWS GPI, po zgłoszeniu się do kierownika RWS GPI otrzymają deklarację członka WOPR, po jej wypełnieniu, przekazaniu dwóch zdjęć oraz opłaceniu składki otrzymają legitymację członka. Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.)
 2. Odbyły 200 godz. staż w ramach działań RWS GPI.
 3. Wyraziły zgodę na udział w działaniach RWS GPI.
 4. Zobowiązują się do godnego reprezentowania swoją osoba RWS GPI.
 5. Deklarują niezbędną dyspozycyjność.
 6. Posiadają minimalne umiejętności potrzebne w ratownictwie.
 7. Zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

W wyjątkowych przypadkach członkiem RWS GPI może zostać osoba, która nie spełnia w/w warunków a jej umiejętności i kwalifikacje będą przydatne w realizacji celów RWS GPI.


Niniejszy regulamin został uchwalony dnia 01-07-2005 roku przez kierownictwo RWS GPI.


Kierownik RWS GPI
Marek Chruściel