Regulamin korzystania ze sprzętu pływającego w
GPI WOPR SANDOMIERZ

Regulamin dotyczy łodzi motorowych R1, R2, R3, R4, które za zgodą kierownictwa GPI WOPR mogą być używane do celów prywatnych.

 1. Z w/w łodzi motorowych mogą korzystać tylko i wyłącznie członkowie GPI WOPR, którzy zastosują się do następujących przepisów:
 2. Członek GPI WOPR, zwany dalej Sternikiem, który korzysta z w/w sprzętu musi bezwzględnie posiadać uprawnienia sternika motorowodnego lub starszego sternika motorowodnego.
 3. Sternik może zabrać ze sobą na pokład osoby prywatne w liczbie nie przekraczającej liczby pasażerów, na którą dana jednostka została zarejestrowana.
 4. Sternik ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprzęt, jak i za osoby, które na własną odpowiedzialność zabiera na pokład.
 5. Sternik, aby mieć możliwość korzystania z w/w jednostek zobowiązany jest do:
  • zgłoszenia do kierownictwa wszelkich braków, uszkodzeń i zniszczeń zauważonych przed korzystaniem z jednostki. Niepoinformowanie o tym kierownictwa GPI WOPR, łączy się z tym, iż Sternik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody i usterki,
  • zgłoszenia wszelkich braków, uszkodzeń i zniszczeń powstałych w czasie korzystania z łodzi,
  • zgłoszenia wszelkich braków, uszkodzeń i zniszczeń powstałych w trakcie korzystania z łodzi,
  • po każdorazowym używaniu łodzi do pozostawienia jej w nienagannym porządku,
  • do całkowitego umycia łodzi motorowej, co najmniej dwa razy w roku, po uprzednim ustaleniu z kierownictwem GPI WOPR.
 6. Załoga łodzi ponosi pełną odpowiedzialność finansową i materialną za braki, uszkodzenia i zniszczenia wynikłe na skutek nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem powierzonej łodzi.
 7. Załoga zobowiązana jest do przestrzegania ogólnie znanych przepisów i zasad bezpiecznego przebywania na wodzie.
 8. W/w łodzie motorowe mogą być wykorzystywana do holowania narciarza, pod warunkiem, że Sternik posiada licencję na holowanie narciarza oraz doświadczenie.

Nieprzestrzeganie Regulaminu przez osoby korzystające ze w/w łodzi motorowych może doprowadzić do upomnienia, a w konsekwencji do zakazu korzystania w/w sprzętu na czas określony przez kierownictwo GPI WOPR.


Kierownictwo GPI WOPR zastrzega sobie możliwość modyfikacji Regulaminu.


Niniejszy Regulamin został uchwalony przez kierownictwo GPI WOPR i wchodzi w życie w dniu ...


Kierownik GPI WOPR SANDOMIERZ
Marek Chruściel