Regulamin używania sprzętu pływającego w
GPI WOPR SANDOMIERZ

Regulamin używania łodzi motorowych do celów szkoleniowo - patrolowych przeznaczonych do działań oraz zadań GPI WOPR.

Czas oraz termin korzystania z łodzi w celach szkoleniowych i patrolowych będzie ściśle określony przez kierownictwo GPI WOPR.

Osoby wyznaczone przez kierownictwo GPI WOPR do działań patrolowych oraz szkoleniowych na łodzi zobowiązane są do przestrzegania następujących przepisów:
  • patrol łodzią odbywa się przy udziale minimum dwóch osób,
  • osoby używające łodzi do patrolu lub szkolenia ubrane są w strój obowiązujący ratownika WOPR lub członka GPI WOPR,
  • patrol odbywa się według planu określonego wcześniej przez kierownictwo GPI WOPR,
  • załoga łodzi zobowiązana jest do każdorazowego wpisu w dziennik pracy łodzi,
  • wszystkie osoby znajdujące się na łodzi obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu,
  • w trakcie pełnienia zadań patrolowych i szkoleniowych na łodzi członków GPI WOPR obowiązuje wzorowe zachowanie oraz przestrzeganie aktualnych przepisów o bezpieczeństwie żeglugi,
  • po każdorazowym używaniu łodzi załoga zobowiązana jest do pozostawienia łodzi w nienagannym porządku,
  • załoga łodzi ponosi pełną odpowiedzialność finansową i materialna za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania powierzonej łodzi.

Nieprzestrzeganie regulaminu przez osoby korzystające ze sprzętu pływającego może doprowadzić do upomnienia a w konsekwencji do wykluczenia z korzystania z w/w sprzętu pływającego na czas ustalony przez kierownictwo GPI WOPR

Niniejszy regulamin został uchwalony przez kierownictwo GPI WOPR i wchodzi w życie w dniu 01-07-2005 roku.

Kierownik GPI WOPR Sandomierz
Marek Chruściel